Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

kitana
2974 5477
kitana
kitana
kitana
5750 52af
Reposted fromadzix69 adzix69 viakomplikacja komplikacja
kitana
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaune-raconteuse une-raconteuse
kitana
0602 da01 500
Reposted fromstroschek stroschek viaune-raconteuse une-raconteuse
kitana
9516 ea71 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viakomplikacja komplikacja
kitana
kitana
6421 93ea
Reposted frompiizza piizza viadramat dramat

December 04 2017

kitana
Żadna droga w moim życiu nie była tak długa, jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.
— Alice Miller
Reposted byprzeztrudydogwiazdcupcakeofdarknessfugitkainto-black

November 28 2017

kitana
Szczególnie boleśnie doświadczamy faktu, że również w miłości pozostajemy oddzieleni, że nie stajemy się dla siebie nawzajem wszystkim i nie stanowimy jedności. Kiedy partner ma odmienne poglądy i odczucia, budzi to często niechęć i złość. W korzystnych przypadkach partnerzy uczą się, że miłość implikuje również odrębność, a odmienność partnera może stanowić fascynujące rozszerzenie własnych doświadczeń.
— Jurg Willi
Reposted byakwardforeverremembermeSenyiawhatyouwantseeamkejt
kitana
6339 4cf7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
kitana
6341 a8c7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
kitana
6347 1e2a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
kitana
6351 da0b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
kitana

November 27 2017

7360 b546
Reposted fromdivi divi viaune-raconteuse une-raconteuse
8964 8665 500
Reposted fromopticculture opticculture viakomplikacja komplikacja
kitana
Reposted fromFlau Flau viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl