Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2018

kitana
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainto-black into-black
kitana
5402 2762 500
Reposted from2017 2017 viakobiety kobiety
kitana
kitana
6430 a238
kitana
kitana
These are pretzels dipped in red & white chocolate melts, then dipped in black & white sugar sprinkles. It’s trashy, gross, and fabulous.
Reposted fromhighlmittel highlmittel viafoodislove foodislove

March 29 2018

kitana
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaczarnemajtki czarnemajtki

March 28 2018

kitana
2606 3358 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 26 2018

kitana
3238 2c76 500
Reposted fromjiyuuna jiyuuna viakomplikacja komplikacja
kitana
kitana
8038 ebf2
Reposted fromstylte stylte viaczarnemajtki czarnemajtki
kitana
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viakomplikacja komplikacja
kitana
4258 8c58 500
Reposted frommindtrap mindtrap viaOnlyPurple OnlyPurple
kitana
4252 c337 500
Reposted frommindtrap mindtrap viaOnlyPurple OnlyPurple
kitana
4246 f099 500
Reposted frommindtrap mindtrap viaOnlyPurple OnlyPurple
kitana
1152 8d73 500
Reposted fromEkran Ekran viakomplikacja komplikacja
kitana
kitana
kitana
Orwell obawiał się, że zniszczy nas to, czego nienawidzimy, Huxley zaś – że to, co uwielbiamy.
— "Niszczy nas to, co uwielbiamy. Jak nie zabawić się na śmierć?"
Reposted byfp- fp-
kitana
2335 58ff
Reposted fromsavatage savatage viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl