Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

kitana
2622 d8f9 500
Reposted fromtfu tfu viaalternatywnie alternatywnie

September 16 2019

kitana
kitana
kitana
2316 f3ef 500
Reposted fromtfu tfu viakomplikacja komplikacja

August 27 2019

kitana
5989 156e 500
Reposted fromtrawkaaa trawkaaa
kitana
2454 de5e 500
kitana
3463 37da 500
Reposted froms3 s3 viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

August 07 2019

kitana
9491 f644 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaalternatywnie alternatywnie
kitana
2846 c037 500
Reposted frommangoe mangoe viaalternatywnie alternatywnie
kitana
kitana
8001 1eda 500
Reposted fromsober sober viadramat dramat
kitana
Reposted fromFlau Flau viadramat dramat

August 01 2019

kitana
Wszyscy jesteśmy więźniami, ale niektórzy z nas mają celę z oknem.
— Clarissa Pinkola Estés
kitana
Kochać znaczy wytrwać i zostać. Kochać znaczy opuścić świat fantazji i wejść w świat, w którym możliwa jest trwała, realna miłość. Twarz w twarz, kość w kość, miłość pełna oddania. Kochać znaczy zostać, kiedy każda komórka woła "uciekaj!".
— Clarissa Pinkola Estés

July 15 2019

kitana
7306 05a1
Reposted fromkarahippie karahippie viaOnlyBlue OnlyBlue
kitana
Współczesna filozofia higieny psychicznej wyraża pogląd, zgodnie z którym człowiek powinien być nieustająco szczęśliwy, a nieszczęście uważa się za przejaw nieprzystosowania. Ów system wartości może być zatem odpowiedzialny za to, iż brzemię nieuniknionego nieszczęścia człowieka dodatkowo powiększa ciężar bycia nieszczęśliwym z powodu bycia nieszczęśliwym.
— Edith Weisskopf-Joelson
Reposted byPigletandpoohHeinous84laparisiennedefinicjamiloscimyszkaminniepiehustonietak

July 09 2019

kitana
1584 de08 500

Witchcraft 101: Smudge sticks 

July 02 2019

kitana
kitana
9731 094d 500
Reposted fromtfu tfu viadramat dramat
kitana
Upodobanie do cytatu (i zestawiania z sobą nietrzymających się kupy cytatów) jest typowo surrealistyczne. Walter Benjamin, surrealistyczną wrażliwością przewyższający innych autorów, był namiętnym zbieraczem cytatów. W moralizatorskim szkicu mu poświęconym Hannah Arendt przypomina, że 'w latach trzydziestych nic nie było dlań bardziej charakterystyczne niż małe notesy w czarnej oprawie, które miał zawsze przy sobie i w których niestrudzenie zapisywał w formie cytatów, co takiego – jakie perły i korale – przyniosło mu codzienne życie i czytanie (...)
— Susan Sontag, "O fotografii"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl