Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

kitana
7306 05a1
Reposted fromkarahippie karahippie viaOnlyBlue OnlyBlue
kitana
Współczesna filozofia higieny psychicznej wyraża pogląd, zgodnie z którym człowiek powinien być nieustająco szczęśliwy, a nieszczęście uważa się za przejaw nieprzystosowania. Ów system wartości może być zatem odpowiedzialny za to, iż brzemię nieuniknionego nieszczęścia człowieka dodatkowo powiększa ciężar bycia nieszczęśliwym z powodu bycia nieszczęśliwym.
— Edith Weisskopf-Joelson
Reposted byPigletandpoohHeinous84laparisiennedefinicjamiloscimyszkaminniepiehustonietak

July 09 2019

kitana
1584 de08 500

Witchcraft 101: Smudge sticks 

July 02 2019

kitana
kitana
9731 094d 500
Reposted fromtfu tfu viadramat dramat
kitana
Upodobanie do cytatu (i zestawiania z sobą nietrzymających się kupy cytatów) jest typowo surrealistyczne. Walter Benjamin, surrealistyczną wrażliwością przewyższający innych autorów, był namiętnym zbieraczem cytatów. W moralizatorskim szkicu mu poświęconym Hannah Arendt przypomina, że 'w latach trzydziestych nic nie było dlań bardziej charakterystyczne niż małe notesy w czarnej oprawie, które miał zawsze przy sobie i w których niestrudzenie zapisywał w formie cytatów, co takiego – jakie perły i korale – przyniosło mu codzienne życie i czytanie (...)
— Susan Sontag, "O fotografii"

June 21 2019

kitana
9926 1160 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaOnlyPurple OnlyPurple

June 17 2019

kitana
1314 7f5b 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viagameofthrones gameofthrones
kitana
6392 fe54 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaOnlyGreen OnlyGreen
kitana
1024 f126 500
Reposted fromsavatage savatage viaOnlyRed OnlyRed
kitana


game over
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
kitana
kitana
kitana

June 05 2019

kitana
Chorzów, lata 60.
Reposted fromfelicka felicka viaoldstuff oldstuff
kitana
3543 8ca0 500
Reposted fromwyczes wyczes viafoodislove foodislove
kitana
7926 c140
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viadramat dramat
You won’t know him by his noise, but by his silence.
Irvine Welsh, Trainspotting

(via wordsnquotes)
Reposted frombackground background viaopheliac opheliac

May 30 2019

kitana


the happiest place in Westeros
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl