Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

kitana
Jeżeli – kontaktując się z drugą osobą – człowiek przez dłuższy czas robi coś, na co nie ma ochoty, doznaje zwykle silnych emocji. Przede wszystkim złości się.
Obwinia tę drugą osobę i zaczyna o niej źle myśleć.
Może czuć się skrzywdzony.
Ma wrażenie, że jego terytorium psychologiczne jest stale naruszane.
Jeżeli trwa to długo, wystarczyć może w końcu drobne wydarzenie, aby wyzwolić wielki wybuch, nieproporcjonalny do bezpośredniej przyczyny ale odpowiadający sile nagromadzonej złości i żalu. Jeżeli trwa to bardzo długo, niewyrażony gniew może zmienić się we wrogość i wtedy człowiek skupia się już nie na obronie siebie ale na sprawieniu drugiej osobie bólu, który ma zrekompensować dotychczasowe własne cierpienia.
Nie można więc bezkarnie rezygnować z siebie.
— Maria Król-Fijewska
Reposted bymisnezmijka

November 06 2018

kitana
  Gdziekolwiek jestem, na jakimkolwiek miejscu 
  na ziemi, ukrywam przed ludźmi przekonanie, 
  że  n i e  j e s t e m  s t ą d. 
  Jakbym był posłany, żeby wchłonąć jak najwięcej 
  barw, smaków, dźwięków, zapachów, doświadczyć 
  wszystkiego, co jest 
  udziałem człowieka, przemienić co doznane 
  w czarodziejski rejestr i zanieść tam, skąd 
  przyszedłem.
— Czesław Miłosz, Gdziekolwiek
Reposted byfallendebil fallendebil

November 05 2018

kitana
1719 6e1e 500
Reposted fromoll oll viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
kitana
kitana
kitana
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viazapominanie zapominanie
kitana
Przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka.
— Witold Gombrowicz
kitana
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viastolatstolat stolatstolat

October 24 2018

kitana
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viakomplikacja komplikacja
kitana
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viakomplikacja komplikacja

October 12 2018

kitana
4425 ab18 500
kitana
4710 fb72 500
kitana
kitana
6649 0dc9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialove-autumn love-autumn
kitana
6002 0e20 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
3704 02ca 500
Reposted fromturquoise turquoise viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
kitana
Reposted fromFlau Flau viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
kitana
7434 49e5 500
kitana
2123 39d8 500
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange
kitana
2140 44a3 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl